روز: سپتامبر 18, 2017

سونوگرافی شکم

سونوگرافی شکم سونوگرافی کامل شکم شامل یک بررسی کامل از ارگان های شکمی و ساختمان های وابسته آنهاست و شامل :کبد،کیسه صفرا،طحال ،لوزالمعده،عروق مرکزی شکم و کلیه هاست . به طور کلی اعضای داخل شکم به سه گروه تقسیم می شوند : اعضای توخالی حاوی هوا و گاز (معده،روده باریک،روده بزرگ) اعضای توپر(مانند کبد،طحال و […]

ادامه مطلب